El 8 d’Agost va tenir lloc a l’Hotel Barcarola l’Assemblea Anual de l’Associació. Els membres de la Junta varen presentar les activitats de l´exercici tot destacant que:

 • Després de moltes gestions s’han fet treballs per resoldre parcialment el problema d’acumulació d ́aigües pluvials i aigües residuals al carrer Verbania.
 • L’Associació ha elaborat una diagnosi de problemes, amb suggeriments d’actuacions i línies de col·laboració amb l’Ajuntament que es va entregar al alcalde al març del 2023 i que es va comentar en una reunió al Juliol amb l’Alcalde, la Sra. Laura Aiguaviva, regidora de Presidència i la Regidora d’Empresa, Turisme i Economia Local Sra. Núria Cucharero.
 • En aquesta darrera reunió es va aconseguit el compromís del Sr Alcalde del nomenament de la Sra. Laura Aiguaviva com responsable de la coordinació́ de les actuacions a Sant Pol i l’establiment de canals de comunicació́ eficaços entre l ́Associació i l ́Ajuntament.
 • També es va acordar la preparació d’una estratègia turística específica per l’espai singular que es Sant Pol, una eina que ajudi a donar consistència a les actuacions públiques i privades al paratge. Impulsada per l’Associació, haurà de comptar amb la participació́ de l’Ajuntament, els veïns i negocis turístics.
 • S’han mantingut diferents contactes per la captació́ de nous associats, que s’espera donin fruit aquest mateix estiu..

També es va presentar el programa d’actuacions previst pel període 2023 – 2024, destacant els següents objectius:

 1. Acordar la diagnosi i pla de treball pel paratge amb l’Ajuntament.
 2. Impulsar i participar activament en la preparació d ́una estratègia turística pel paratge Sant Pol- S ́Agaró.
 3. Coordinar els interessos de l’Associació amb els dels negocis i comerços de la platja.
 4. Redefinir l’estratègia de comunicació de l’associació per tal de millorar i fer més fluida la comunicació amb els associats.

L’Administrador va informar que deixa de formar part de la Junta Directiva el Sr. Salvadó Mateo, qui ha renunciat als seu càrrec com a vocal de l’àrea de comunicació, i a qui se li agraeix el seu treball i dedicació; i que la Sra. Mar Serrano deixarà les seves funcions com a secretaria-tresorera i passarà a ser vocal de la Junta Directiva, sense funcions adscrites. El càrrec de tresorer serà ocupat pel Sr. Xavier Salvadó, actual gestor administratiu de l’Associació. La junta directiva tindrà la següent composició:

 • President: Àngel Norte
 • Vicepresident primer: Miquel Sacristán
 • Vicepresidenta segona: Carmen Altés
 • Vocal : Mar Serrano
 • Vocal : Maria Benito
 • Administrador : Xavier Salvadó.

Es va obrir un torn d’intervencions entre els assistents que varen insistir en la brutícia, les molèsties per sorolls i acampades al parc de les dunes, el mal estat d’algunes voreres, l’ocupació d’algunes voreres per part dels restaurants, els inconvenients que genera el pàrquing gratuït de l’Av. Vall d’Aro a causa de la pols i de les activitats nocturnes (botellons, cotxes derrapant…), qüestions que són recollides per la Junta pel seu degut tractament.

Tot considerant la dificultat de que la comunicació circuli a tots els propietaris a través dels administradors, es va aprofitar l’acte per recollir dades de contacte dels assistents que permetin una comunicació directa. En aquest sentit, també s’iniciarà una revisió i millora dels canals online i de les activitats de comunicació.